Financieel

Verenigingen die gesponsord zijn door de stichting Scholtenhaer:

Stichting Stadstheater de Bondt
Stichting Vrienden van de Koninklijke Harmonie St. Joseph
Stichting Vrienden van Semper
Stichting Stadsjongenskoor Oldenzaal
SNOR
Stichting Stadsorgel Oldenzaal
Stichting Oldenzaal op straat
Stichting CEPPO
Toneelvereniging Kunst naar Kracht - 110-jarig jubileum
Stichting Koor Scaramouche - jubileumoptreden
Koninklijke Harmonie St. Joseph - concert met je klas
Koor Triple One - jubileumoptreden
Cobblestone
Stichting Watermolen Hulsbeek - historische gedenksteen
VVV Oldenzaal - routeboekjes
Pianorecital Oldenzaal
Christenhusz Theaterprijs
Wandelboekje Mirrewinterhoornblazers Ol'nzel
Kunst in de etalage
Koninklijke Muziekvereniging Semper Crescendo - 125-jarig jubileum
Stichting Brandvijver - brandvijverconcert
Stichting Oldenzaalse Musea - project 'Gulia en Hendrik'
Pur Sang - jubileumconcert
Werkgroep 'Oldenzaal 16 eeuwen geschiedenis'
Stichting Mirrewinterhoornblazers Ol'nzel - tenten
Stichting Onclin-Chabrion - project 'kunst in de klas'
Stichting Oldenzaalse Musea - project 'educatieve escaperoom'
Joliens Theaterhuis - project 'stop pesten'
Stichting Hulsbeker Watermolen - project 'historische gedenksteen'
Koninklijke Muziekvereniging Semper Crescendo - schenking
Stichting Oldenzaalse Musea - project 'de reizende pelgrim'
Koor Triple One - Jubileumuitvoering 'Jesus Christ Superstar'
Stichting Kunst in de etalage
Stichting Oranje Feesten Oldenzaal - 75 jaar vrijheid Oldenzaal
Kiwanis Club Oldenzaal

Jaarverslagen


Stichting Scholtenhaer vindt transparantie belangrijk. Daarom kiezen wij er voor om een jaarverslag te publiceren op aanvraag. De medewerkers van Stichting Scholtenhaer verantwoorden nauwgezet hun werkzaamheden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging. Op deze wijze willen wij inzicht geven in onze resultaten en doelen. Mocht u geintereseerd zijn in een jaarverslag dan zullen wij met alle plezier met u deze doorlopen. U kunt uw aanvraag indienen bij aga.reef@tweerrecyclinggroep.eu


Beleidsplan 2016-2020

Stichting Scholtenhaer

Beleidsplan 2016-2020

Doel van de stichting: Stichting Scholtenhaer is het verlenen van steun aan, het in stand houden van en de financiering van instellingen en organisaties van culturele en/of educatieve aard in de gemeente Oldenzaal (zie artikel 2 van de statuten).

1     Inleiding

De Stichting Scholtenhaer is opgericht op 12 december 2012. Doel, zoals gezegd, is het ondersteunen van instellingen, die werkzaam zijn in de gemeente Oldenzaal op het gebied van cultuur en/of educatie.

Een einddatum is hierbij niet gesteld. Mede doelstelling is om de continuïteit van de stichting te waarborgen, zodat de doelen over een zeer lange termijn gerealiseerd kunnen worden.

2     Werkwijze

2.1 Bestuur

De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Om kosten te besparen (en dus zo veel mogelijk opbrengsten te genereren) is er voor gekozen zo veel mogelijk van de uitvoerende werkzaamheden zelf te doen. Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen loon.

Neemt niet weg dat de mogelijkheid open wordt gelaten om op uitnodiging van het bestuur professionals bij projecten te betrekken.

       Het bestuur wordt gevormd door:

       -      de heer A.G.A. Reef (bestuurder A), in de functie van voorzitter;

       -      de heer D.G.R. Engbers (bestuurder B), in de functie van penningmeester;

       -      de heer P.B. Riteco (bestuurder B), in de functie van secretaris.

Om tot bestuurder B benoemd te kunnen worden dient men een inwoner van de gemeente Oldenzaal of binnen een straal van 10 kilometer van de gemeente Oldenzaal woonachtig te zijn, en aantoonbare culturele belangstelling te hebben.

Om tot bestuurder A te kunnen worden benoemd dient men een afstammeling van de oprichter te zijn.

2.2 Besteding van middelen

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een aanvraag doen tot een bijdrage door de stichting. Het bestuur toetst de aanvraag aan de doelstelling van de stichting. Vervolgens neemt het bestuur een besluit over het al dan niet toekennen van de aanvraag.

Enkele potentiële begunstigden, wiens werkzaamheden vallen onder de doelstelling van de stichting vallen, zijn inmiddels door de stichting aangeschreven, met als doel aan hen kenbaar te maken dat zij voor een toekomstig verzoek om een financiële bijdrage, zich kunnen wenden tot de stichting.

3     Fondsenwerving

De stichting heeft de komende vijf (5) jaren de beschikking over financiële middelen als gevolg van een periodieke schenking.

Overige opbrengsten worden verwacht uit de opbrengsten van voormelde financiële middelen, waarbij gedacht kan worden aan rente, dividend, en waardestijgingen. Bij het "beleggen" van de financiële middelen zal "voorzichtigheid" een belangrijk uitgangspunt zijn. Een professional is benaderd om het bestuur daarin bij te staan. Kosten worden daarvoor door de professional niet in rekening gebracht.

Voorts ligt het niet in de lijn der doelstelling van de stichting om actief de markt op te gaan voor het werven van fondsen.

De verwachting is dat de middelen voornamelijk zullen worden verkregen uit verkrijgingen krachtens erfrecht en schenkingen.

4     Projecten

Een eerste project is inmiddels in behandeling genomen. Onderzocht gaat worden of eventueel een bijdrage zou kunnen worden verleend voor de aanschaf en installatie van een Bes-klok in het reeds bestaande carillon in de toren van de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal.

Om tot een goed oordeel te kunnen komen, zal veel onderzoek gedaan moeten worden, en veel informatie moeten worden ingewonnen.

Mocht dit project derhalve doorgang vinden, dan zal, ter realisering daarvan, de tijdslijn zich uitstrijken over de komende jaren.

5     Financiën

De stichting heeft een meerjarenbegroting opgesteld voor de periode tot en met 2016. Op basis van deze begroting is een liquiditeitsprognose opgesteld die de basis vormt voor toekomstige uitgaven. Uitgangspunt hierbij is, zoals gezegd, dat overtollige middelen risicomijdend zullen worden belegd.

6     ANBI

De stichting zal een aanvraag doen om als ANBI-instelling te worden aangemerkt, al dan niet met de aantekening Culturele Instelling (CI), waardoor giften gedaan door zowel particulieren als ondernemingen, aftrekbaar zijn van de belasting. Een als ANBI aangemerkte organisatie hoeft geen erfbelasting en/of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen

die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor de schenkbelasting. Indien een donateur een gift doet aan een ANBI kan deze gift binnen de daarvoor geldende regels van inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken worden. Voor een Culturele Instelling gelden aanvullende fiscale faciliteiten.

Het beleid van het bestuur is erop gericht om blijvend over de ANBI-verklaring te kunnen blijven beschikken.